Verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden Handelsonderneming Bekopak BV (KvK nummer : 27295577)

1. Toepasselijkheid en wijzigingen

1.1 Deze verkoopvoorwaarden gelden voor alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten, tussen Handelsonderneming Bekopak BV hierna te noemen “opdrachtnemer”, en derden, hierna te noemen “opdrachtgever”, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
1.2 Voor zover toepassingen van enig beding uit deze verkoopvoorwaarden in strijd zou komen met de enige bepaling in een schriftelijke overeenkomst – niet zijnde algemene voorwaarden – tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever,blijft toepassing van dat beding achterwege doch blijven de overige bedingen uit deze verkoopvoorwaarden onverminderd van kracht.
1.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze algemene verkoopvoorwaarden gewijzigd opnieuw vast te stellen.De gewijzigde voorwaarden worden van kracht op het moment waarop Opdrachtgever de redelijke mogelijkheid heeft gehad daarvan kennis te nemen.
1.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Opdrachtnemer en Opdrachtgever anders zijn overeengekomen en dit schriftelijk is bevestigd door Opdrachtnemer.
2. Totstandkoming van een overeenkomst
2.1 Opdrachtgever kan een orderbevestiging ontvangen waarin onder meer zijn opgenomen de hoeveelheid, de prijs en de verpakkingswijze van de voor verkoop bestemde zaken (hierna te noemen:”producten”).
2.2 De in de overeenkomst vermelde prijzen zijn exclusief kosten. De kosten kunnen bestaan uit verzend- en transportkosten, omzetbelasting en alle van overheidswege opgelegde heffingen.
2.3 Opdrachtnemer is niet gehouden een overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs die duidelijk is berust op een druk- en /of schrijffout.
2.4 Indien Opdrachtgever een wijziging van de overeenkomst wenst, zijn alle hieraan verbonden kosten voor rekening van Opdrachtgever.
2.5 Tenzij door partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn opgegeven prijzen in Euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2.6 Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging optreedt in de kosten voor opdrachtnemer ten gevolge van enigerlei voorziening in grondstoffen voor verpakkingsmaterialen, lonen, wet, besluit of beschikking van (semi) overheidswege dan wel indien buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer zodanige kostprijsverhogende omstandigheden optreden dat in redelijkheid van opdrachtnemer niet langer kan worden gevergd dat de overeengekomen prijs wordt gehanteerd, heeft opdrachtnemer het recht de opgegeven prijs tussentijd bij te stellen.
3.Plaats en wijze van levering
3.1 Levering vindt plaats af magazijn van opdrachtnemer
3.2 Indien is overeengekomen dat het vervoer door of vanwege opdrachtnemer zal geschieden, vindt afname plaats op het moment van aflevering op de overeengekomen plaats.
3.3 Vertraging in de aflevering, voor zover binnen redelijke grenzen blijvend, geeft de opdrachtgever geen recht van ontbinding van de overeenkomst.
4. Te leveren product
4.1 Opdrachtnemer spant zich in producten op de overeengekomen dag te leveren.In geval een orderbevestiging meerdere leverdagen bestrijkt, zal worden gestreefd naar een evenwichtige verdeling over de diverse leverdagen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
4.2 De geleverde hoeveelheid wordt voor wat betreft aantal en gewicht , alsmede publiek- en/of privaatrechtelijk voorgeschreven eisen geacht te voldoen aan hetgeen is overeengekomen, respectievelijk voorgeschreven,behoudens door Opdrachtgever te leveren tegenbewijs.
5. Overmacht
5.1 Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort. De verplichtingen herleven indien nakoming van de verplichtingen redelijkerwijs weer mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld: onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd.
5.2 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
6. Reclame en eigendomsvoorbehoud
6.1 Opdrachtgever is verplicht de Producten te controleren onverwijld nadat deze tot zijn beschikking zijn gesteld. Eventuele tekorten of beschadigingen van Producten, welke bij deze controle zijn geconstateerd, worden door Opdrachtgever op de afleverbon vermeld, tenzij anders overeengekomen of bekendgemaakt door Opdrachtnemer, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zich niet op de tekorten of beschadigingen kan beroepen.
6.2 Opdrachtgever dient tekortkomingen die hij bij de in het vorige lid bedoelde controle niet had kunnen vaststellen onverwijld na ontdekking schriftelijk aan Opdrachtnemer te melden. In ieder geval dient hij de tekortkomingen te hebben gemeld binnen 48 (achtenveertig) uren nadat de Producten aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of geacht ter beschikking te zijn gesteld.Bij gebreke van tijdige schriftelijke melding kan Opdrachtgever zich niet op de tekortkomingen beroepen. Alle tekortkomingen moeten schriftelijk aangemeld worden per brief, fax, dan wel via info@bekopak.nl
6.3 Indien de klacht door opdrachtnemer gegrond wordt bevonden, heeft Opdrachtnemer het recht om naar keuze het geleverde te vervangen dan wel aan de opdrachtgever te vergoeden, met uitsluiting van elk ander recht van de opdrachtgever op schadevergoeding, echter tot niet meer dan het factuurbedrag van de levering.
6.4 Niet-acceptatie van Producten door Opdrachtgever is niet mogelijk zonder dat de Opdrachtnemer daaromtrent is gehoord .Bij gebreke daarvan worden de Producten geacht te zijn geaccepteerd. Vanaf het moment waarop de Producten ter beschikking zijn gesteld aan Opdrachtgever, of geacht worden ter beschikking te zijn gesteld aan Opdrachtgever, zijn deze voor risico van Opdrachtgever.
6.5 Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken blijven in eigendom van Opdrachtnemer tot het moment van volledige betaling van alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever uit hoofde van tussen partijen gesloten overeenkomsten, met inbegrip van rente en kosten.
6.6 Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Opdrachtnemer gerechtigd geleverde zaken waarop in lid 6.4 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de Opdrachtgever of derden die de zaak voor Opdrachtgever houden, weg te halen of weg te laten halen. De Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.
7. Betaling , Betalingstermijnen en Kredietlimieten
7.1 Opdrachtgever is gehouden het factuurbedrag binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn te voldoen. Opdrachtnemer kan een kredietlimiet toewijzen aan Opdrachtgever. Een kredietlimiet is het maximale saldo van alle openstaande vorderingen gezamenlijk op enig moment. Reclames en / of klachten schorten de betalingstermijn niet op.
7.2 Na het verstrijken van de betalingstermijn verkeert Opdrachtgever zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand over de openstaande hoofdsom .Kosten van buitengerechtelijke Incassomaatregelen komen voor rekening van Opdrachtgever.
7.3 Iedere betaling door Opdrachtgever wordt geacht te zijn geschied ter voldoening van de eventuele rente en extra kosten en vervolgens de langst verschuldigde hoofdsom.
7.4 Opdrachtgever is niet bevoegd wat hij aan Opdrachtnemer verschuldigd is, te verrekenen met wat Opdrachtnemer verschuldigd mocht zijn aan Opdrachtgever zonder toestemming van de opdrachtnemer.
7.5 Opdrachtnemer is gerechtigd van Opdrachtgever voorschotbetalingen te verlangen. Indien en voor zover Opdrachtgever niet eerder transacties met Opdrachtnemer heeft gedaan, het betalingsgedrag jegens Opdrachtnemer en/of omvang van de transacties van Opdrachtgever of bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven,zulks naar uitsluitende beoordeling van Opdrachtnemer.
7.6 Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd van Opdrachtgever te zijnen genoegen voldoende persoonlijke of zakelijke zekerheid te verlangen voor de nakoming van zijn verplichtingen, ongeacht of deze opeisbaar zijn. Opdrachtgever is verplicht deze zekerheid onverwijld te verstrekken.
7.7 Opdrachtgever is in gebreke als:
a. de (verlangde voorschot)betalingen niet tijdig zijn verricht of onvoldoende zekerheid is gesteld ;of
b. Opdrachtgever in andere zin volledig of gedeeltelijk tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst.
7.8 Indien Opdrachtgever in gebreke is, dan is Opdrachtnemer bevoegd nakoming op te schorten van alle verplichtingen die hij jegens Opdrachtgever heeft en worden alle mogelijk niet-opeisbare rechten van Opdrachtnemer direct opeisbaar.
8. Aansprakelijkheid
8.1 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, van welke aard dan ook, die door hem, zijn werknemers of door hem ingeschakelde hulppersonen, wordt toegebracht aan personen en / of goederen die zich op enig bedrijfsterrein van Opdrachtnemer bevinden, ongeacht of de schade voor Opdrachtgever voorzienbaar was.
8.2 Opdrachtnemer, zijn werknemers en /of door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen, zijn jegens Opdrachtgever, zijn werknemers of door hem ingeschakelde hulppersonen niet aansprakelijk voor aan Opdrachtgever, zijn werknemers of door hem ingeschakelde hulppersonen toegebrachte schade van welke aard dan ook, waaronder (doch niet beperkt tot )letselschade , zaakschade, oogstschade , schade die het gevolg is van het wel of niet verkopen of vernietiging van Producten en schade die is opgetreden tijdens transport of verlading , ongeacht of de schadevergoedingsplicht van Opdrachtnemer door Opdrachtgever wordt gebaseerd op een toerekenbare tekortkoming, een onrechtmatige daad of een ongerechtvaardigde verrijking van Opdrachtnemer , of welke andere grond dan ook.
8.3 Indien Opdrachtnemer, ondanks de uitsluiting van haar aansprakelijkheid, tot vergoeding van enige schade aan Opdrachtgever, zijn werknemers of hulppersonen gehouden mocht zijn, zal zijn vergoedingsplicht nimmer meer bedragen dan € 10.000, – (tienduizend euro), dan wel het bedrag waarvoor Opdrachtnemer zich voor deze aansprakelijkheid heeft verzekerd.
8.4 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer, zijn werknemers en de door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen tegen alle aanspraken van zijn werknemers of door hem ingeschakelde hulppersonen als omschreven in artikel 8.2.
8.5 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer, zijn werknemers en de door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen voor alle (schade)aanspraken van derden die voortvloeien uit of op welke wijze dan ook in verband staan met de verkoop of levering van Producten door Opdrachtnemer of Opdrachtgever, waaronder aansprakelijkheid welke voortvloeit uit enig gebrek in enig geleverd Product.
8.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, waaronder bedrijfsschade aan de zijde van Opdrachtgever en/of derden door het niet of niet tijdig beschikbaar zijn van Producten, tenzij in geval van opzet of grove nalatigheid. Opdrachtgever zal zich hiervan rekenschap geven in zijn handelen met derden en Opdrachtnemer vrijwaren voor aanspraken van derden terzake van voormelde schade(-oorzaken).
9. Opzegging
9.1 Indien de Opdrachtgever niet ( tijdig) aan zijn verplichtingen als beschreven in artikel 7, heeft Opdrachtnemer het recht elke verdere levering op te schorten. Opdrachtgever zal alsdan in gebreke zijn. In dat geval is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst via een schriftelijke verklaring te ontbinden en is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle door Opdrachtnemer geleden schade, onder meer bestaande winstderving, gelden verlies, productschade, kosten en renten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
9.2 Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn bevoegd een of meerdere overeenkomsten tussen hen met onmiddellijke ingang op te zeggen Indien:
a. de andere partij onjuiste of onvolledige inlichtingen heeft verschaft met het doel een voordeel voor zich te behalen;
b. de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend, dan wel een aanvraag daartoe is ingediend;
c. de andere partij besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht (anders dan door een juridische fusie of splitsing)van zijn onderneming.
9.3 Een opzegging op grond van een of meer van de in het vorige lid genoemde gronden, doet voor de opgezegde partij geen recht op schadevergoeding ontstaan.
10. Slotbepalingen
10.1 Opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen uit enige overeenkomst met opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen.
10.2 Alle geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever die voortvloeien uit of in verband staan met een tuseen hen gesloten overeenkomst, ook die welke spoedeisende beslechting behoeven, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, zulks onverminderd de bevoegdheid van Opdrachtnemer om desgewenst de rechter van de woonplaats van Opdrachtgever te adiëren.
10.3 Op deze verkoopvoorwaarden en alle overige overeenkomsten tussen partijen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens koopverdrag of enig ander internationaal verdrag betreffende de verkoop van roerende zaken wordt – voor zover dat ingevolge die verdragen mogelijk is – uitgesloten.